1 3J Januari 1929. le WIJZIGING VERORDENING AANWIJZING STEMLOKALEN. De Raad der gemeente Heemstede Gelet op art. 63 der Kieswet Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethou- ders BESLUIT lo. Artikel 1, 8e alinea der „Verordening tot aan- wijzing van steinlokalen" te wijzigen en te doen luiden „Voor stemdistrict 7, het Gymnastieklokaal der Bronsteeschool aan den Bronsteeweg" 2o. te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op den dag harer afkondiging. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 3/ Januari 1929. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1