Raad der Gemeente Heemstede Openbare Vergadering 31 Januari 1929 1 VAN DEN op DONDERDAO 31 JANUARI 1929 des avonds om 8 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. van Doorn, Bur- gemeester. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. A. van de Poll en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, de Dames R. C. A. de Voogt-de Vogel en H Bigot-Kuss en de Heeren: C. W. Breed, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S. Rijkes, C. L. Kwak, N. J. van der Linden en J. J. Schelvis, leden. Secretaris de heer N. Vos. AGENDA 1. Vaststelling notulen der vergaderingen van 20 en 21 December 1928. 2. Ingekomeri stukken. 3. Vaststelling percentage verstrekte gelden aan de bedrijven. (9) 4. Credietverleening voor aanschaffing afgassen- ketel. (8) 5. Aankoop bouwterrein behoorende tot het Orotstuk. (10) 5a. Ruiling van grond aan de Houtvaart. (12) 6. Principieele uitspraak inzake kinder- en vacan- tietoeslag. (11) 7. le Wijziging verordening aanwijzing stemlo- kalen. (1) 8. le Wijziging verordening op de keuring van waren. (2) 9. Voorstel tot vaststelling verordening, regelende de samenstelling en den werkkring der vaste Commissie, bedoeld in art. 54 der Qemeente- wet. (3)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1