13 28 Februari 1929. OVEREENKOMST MIDDELBAAR EN VOOR- BEREIDEND HOOOER ONDERWIJS. Aan den Raad. Ingevolge de bij Uw besluit van 24 Juni 1924, no. 58, verleende machtiging, hebben wij met het gemeen- tebestuur van Maarlem eene overeenkomst gesloten inzake de toelating van leerlingen op de met name in dat besluit genoemde scholen voor middelbaar- en voorbereidend hooger onderwijs in die gemeente. Krachtens deze regeling is onze gemeente voor iederen leerling aan Haarlem eene bijdrage van f 400. verschuldigd. Een der verdere bepalingen van de overeenkomst is, dat deze bijdrage steeds over geheele tijdvakken van 4 maanden verschuldigd is. Wordt een leerling dus in zoo'n tijdvak van 4 maanden tusschen- tijds toegelaten, vertrekken de ouders of verzorgers in zoo'n periode uit de gemeente, of verlaat zoo'n leerling de school in eene 4 maandelijksche periode, dan is steeds voor 4 maanden bijdrage aan Haarlem verschuldigd. Een gevolg daarvan is, dat de ouders of verzorgers ook voor de volle periode in het retributiegeld wor- den aangeslagen. Vertrekken nu de ouders of verzor- gers naar een andere buitengemeente, waarmede Haarlem eveneens eene overeenkomst gesloten heeft, dan worden zij daar weer voor 4 maanden aangesla- gen in het retributiegeld en betalen dus die periode dubbel, terwijl ook Haarlem zijne bijdrage dubbel ontvangt. Hetzelfde geval kan zich ook voordoen bij vestiging in onze gemeente, komende uit eene andere buitengemeente Wij hebben het gemeentebestuur van Haarlem op deze onbillijke gevolgen van de regeling gewezen en gevraagd te willen overwegen of de afrekening van de bijdrage met die gemeente niet per maand kon plaats hebben. Van genoemd gemeentebestuur ontvingen wij dezer dagen een ontwerp voor eene nieuwe regeling, waar- in met de genoemde bezwaren is rekening gehouden. De bijdrage is volgens de daarin opgenomen bepa- lingen verschuldigd over zooveel twaalfde gedeelten, i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1