Haad der Gemeente Heemstede Openbare Vergadering 28 Februari 1929 38 VAN DEN op DONDERDAG 28 FEBRUARl 1929 des avonds om 8 uur. Voorzitlerde Fleer jhr. J. P. W. van Doorn, Bur- gemeester. Tegenwoordig zijn de Dames R. C. A. deVoogt- de Vogel en H. Bigot - Kuss en de Heeren Dr. E. A. M. Droog, Wethouder, C. W. Breed, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S. Rijkes, C. L. Kwak, N. J. van der Linden en J. J. Schelvis, leden. Secretaris de heer N. Vos. AGENDA 1. Vaststelling notulen der vergadering van 31 Januari 1929. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Benoeming onderwijzend personeel (18). 4. Overeenkomst met Haarlem inzake Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs (13). 5. Voorstel tot het verleenen van voorschotten voor kosten van instandhouding Bijzondere Scholen voor 1929 (14) 6. Voorstel tot wijziging besluit inzake steu.n „Heemstede's Belang" (15). 7. Voorstel tot overname grond voor verbreeding van den Glipperweg (16). 8. Voorstel tot sluiting overeenkomst inzake de- structie van vee en vleesch (17). 9. Vaststelling kohieren Piaatselijke Inkomstenbe- lasting. 10. Ontheffing Kohieren Plaatselijke Inkomstenbe- lasting.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1