Raad der Gemeente Heemstede Openbare Vergadering 21 Maart 1929 55 VAN DEN op DONDERDAG 21 MAART 1929 des avonds om 8 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. A. van de Poll, Wethou- der. Tegenwoordig zijn de Dames R. C. A. de Voogt- de Vogel en H. Bigot - Kuss en de Heeren Dr. E. A. M. Droog, Wethouder, C. W. Breed, J. W. van der Erf; W. M. de Boer, J. Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S. Rijkes, C. L. Kwak, N. J. van der Linden en J. J. Schelvis, leden. Secretaris de heer N. Vos. AGENDA 1. Vaststelling notulen der vergaderingen van 31 Januari 1929 en 28 Februari 1929. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Onderhandsche verhuur van tuingrond aan de Westzijde van de Algemeene Begraafplaats (19) 4. Voorstel tot vaststelling van een maximum aan- tal leerlingen per klas (20—20b) 5. Voorstel tot uitbreiding van het aantal openbare scholen (20—20a). 6. Voorstel tot ruiling van gronden aan de Heem- steedsche Dreef voor schoolbouw (22). 7. Vaststelling verordening, regelende de aanstelling en bezoldiging van den badmeester (21) 8. Ontheffing kohieren Plaatselijke Inkomstenbe- lasting en schoolgeld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1