42 25 Juli 1929. VERSETERINO BEPLANTING SPARRENLAAN EN VAN TERREIN NABIJ TORENLAAN. Aan den Raad. Wii liebben de eer U inede le deelen, dat het de bedoeling is verbetering te brengen in de beplanting van de Sparrenlaan en van een gedeelte bosch gele- gen nabij de Torenlaan in Oroenendaal. De sparren in de Sparrenlaan verkeeren in zeer slechten toestand en gaan jaar op jaar achteruit. Vol- gens advies van den daarover geraadpleegde deskun- dige dienen deze sparren verwijderd te worden en vervangen te worden door Oostenrijksche dennen (Pinus aus'riaca), welke beter tegen den zeewind be- stand zijn en daardoor meer kans van slagen hebben dan de thans aanwezige Nordman sparren. Het aanbrengen dezer verbetering zal naar rammg een uitgaaf vorderen van ongeveer f 1000. Het gedeelte bosch (eikenhakhout) aan de Torenlaan heeft liier en daar open plekken, welke beplant moe- ten worden. Deze beplanting kan zeer goed geschie- den met jonge, tweejarige dennen, zoodat langzamer- hand het slechte gedeelte van het hakhout vervangen wordt door goed groeiend dennenhout. Deze aan- planting nabij de Torenlaan zal ongeveer f 500.— kosten. De dennen moeten volgens advies van den daar- over geraadpleegde deskundige, v/il men kans hebben dat ze in leven blijven, nog in het a.s. najaar, in ieder geval voor einde September 1929 geplant wor- den. Voorjaarsbepianting wordt sterk afgeraden, omdat de boomen dan iengevolge van den alsdan veelal heerschenden drogen wind, veel te lijden hebben. Op grond van het vorenstaande en onder mede- deeling dat de Plantsoenencommissie zich, blijkens liaar voor U ten Raadhuize liggend advies volkomen met het bovenstaande kan vereenigen, noodigen wij U uit ons, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp- besluit een crediet te verleenen van f 1500.voor het in het a.s. najaar tot stand brengen van de ver-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1