53 3 October 1929 VERHUUR TUINGROND. Aan den Raad. Bij Uw besluit van 28 Juli 1925, no, 58, werd ons Coilege gemachtigd aan J. P. J. Prins in huur aF te staan een stukje tuingrond, ter grootte van 145 M2, getegen aan de Piinsenlaan langs de Giippervaart, kadastraal bekend in Sectie C no. 1876 (ged.) voor een huursom van f5.— per jaar. Onder dagteekening van 6 Juli j.l. verzocht o:s W. j. Hirdes, woner.de te Vogelenzang, om in plaats van voornoemden Prins a!s huurder te mogen op- treden. Prins heeft hiertoe gelijktijdig een bereidver- klaring bij ons College ingediend. De nieuwe huurder kan er zich mede vereenigen, dat de gemeente ten allen tijde bevoegd zal zijn, bij ingebruikneming van een deel van perceel Sectie C no. 1876", dat deel aan die huur te onttrekken en het aldaar staande hek te verwijderen en langs de Oost- zijde van het gehuurde te herplaatsen om tot een behoorlijke afscheiding te geraken. Wij steilen U voor ons tot de verhuur van boven- bedoelde strook grond op bijbehoorende siiuatie- feekening met een groene kieur nader aangegeven 1e machtigen door vaststelling van bijgevoegd ontwerp- besluit. Heemstede, 4 September 1929. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. van Doorn. De Secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1