65 31 October 1929 TIJDELIJKE VOORZIENING IN SCHOOLRUIMTE NIC. BEETSSCHOOL. De Raad der Genreente Heemstede Gezien de aanvrage, dd. 12 October 1S29, van het Bestuur der Vereeniging Bi'zondere Protestantsche School te Heemstede, om beschikbaarstelling van gel- den uit de gemeentekas ten behoeve van het huren van het aan de Nicolaas Beetsschool grenzende lokaal voor Christelijke Belangen, teneinde daarin tijdelijk de zevende klasse dier school onder te kunnen brengen Overwegende, dat zoolang nog niet is voorzien in de behoefte aan een zevende lokaal aan degenoemde school, de zevende klasse ondergebracht was in het gymnastieklokaal dier school, waartegen echter door den Inspecteur van het Lager Onderwijs bezwaar is gemaakt, omdat hiermede het onderwijs in het vak lichamelijke oefening in het gedrang komt dat bedoelde zevende klasse niet met eene andere klasse kan worden samengevoegd en met het huren van het lokaal voor Christelijke Belangen tijdelijk in de behoefte aan meerdere schoolruimte kan worden voorzien dat aan de bij de wet gestelde eischen is voldaan en inwilliging van het verzoek wenschelijk moet wor- den geacht Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet- houders Gelet op de bepalingen der Lager Onderwijswet BESLUIT aan het Bestuur der Vereeniging Bijzondere Pro- testantsche School te Heemsfede, voor genoemd doel de benoodigde gelden uit de gemeentekas beschikbaar te stellen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 31 October 1929. De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1