Raad der Gemeente Heemstede Openbare Vergadering 31 October 1929. 142 VAN DEN op DONDERDAO 31 OCTOBER 1929 des avonds om 8 uur. Voorzitterde Heer Jhr. J. P. W. van Doorn, Bur- gemeester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de Poll, en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, de Dames: R. C. A. de Voogt-de Vogel en H. Bigot - Kuss en de Heeren C. W. Breed, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S. Rijkes, C. L. Kwak, N. J. van der Linden, en J. J. Schelvis, leden. Secretarisde heer N. Vos. AGENDA 1. Vaststelling notulen der vergadering van 3 October 1929. 2. Ingekomen stukken. 3. Benoeming onderwijzend personeel (69). 4. Aanwijzing plaatsvervangend Hoofd O. L. School aan de Kerklaan (66). 5. Tijdelijke voorziening in schoolruimfe Nic. Beetsschool (65). 6. Voorstel inzake de plantsoenen (70). 7. Bebouwingsplan hoek BinnenwegKoediefs- laan (68). 8. Aanbieding herzieningen 50—51—52—53—54 (Algemeene herziening Uitbreidingsplan). 9. 3e Kasgeldleening 1929 (67). 10. Vaststelling kohier Plaatselijke Inkomstenbelas- ting 11. Ontheffingen Plaatselijke Inkomstenbelasting.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1