74 28 November 1929. zig, dan mag dit nog bediend worden, doch riiet langer dan gedurende een kwartier. Art. 3. Een barbierswinkel of kapperssaion wordt ook als voor het publiek geopend beschouwd, zoolang er publiek aanwezig is of er winkelbedienden aanwezig zijn. Art. 4. Het is verboden, zich in een barbierswinkel of kap- perssalon te laten bedienen op de dagen en uren, waarop het verboden is deze zaken, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 1 geopend te hebben, behou- dens het bepaalde bij artikel 2. Art. 5. In elke barbierswinkel of kapperssalon moet steeds op van den openbaren weg duidelijk zichtbare wijze worden aangeduid op welke dagen en uren de zai<en gesloten moeten zijn. Art. 6. Overtreding van een der bepalingen dezer Veror- dening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twin- tig gulden. Art. 7. Dcze verordening treedt in werking op den Isten Januari 1930. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 28 November 1929. De Secr&taris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 10