75 28 November 1929. ONDERHANDSCHE VERHUUR VAN EEN STROOK OROND LANOS DE ZANDVAART. De Raad der Gemeente Heemstede Overwegende dat door den heer Th. G. van der Asdonk alhier, is verzocht te mogen huren een strook arond, gelegen langs de Noordzijde der Zandvaart, naast 'perceel Binnenweg no. 1, ter grootte van on- geveer 90 M2 Overwegende, dat bedoelde strook grond voorals- nog voor verbreeding van de Zandvaart niet benoo- digd is en derhalve zonder bezwaar in huur kan worden afgestaan; Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet- houders Burgemeester en Wethouders te machtigen om tot wederopzeggens onderhands te verhuren, te rekenen ingaande 1 |anuari 1929, aan den heer Th. G. van der Asdonk, voornoemd, een strook grond gelegen langs de Noordzijde der Zandvaart, naast het perceel Binnenweg no. 1, ter grootte van ongeveer 90 M2, kadastraal bekend gemeente Heemstede, Sectie A no. 4120, tegen een huurprijs van vijftien gulden per jaar en verder onder de door hen te stellen voorwaarden. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 28 November 1929. Qe g De Voorzitter, BESLUIT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 11