28 November 1929. 6e WIJZIGINO JAARWEDDEREGELING AMBTENAREN. Aan den Raad. Zooals U bekend is, werden de jaarwedden van de hoofden van de bedrijven in onze gemeente laatstelijk aeregeld bij raadsbesluit van 9 September 1920, no. 78 en is in die wedden dus mitsdien geen wijziging gekomen. Ter gelegenheid van de behandeling van de ontwerp- begrooting voor het jaar 1930 is door ons ten opzich.e van deze wedden nader overwogen of deze nog ge- acht kunnen worden weer te geven eene juiste wijze van bezoldiging der betrekkelijke functie's. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat er alleszins ter- men aanwezig zijn in die wedden wijziging te bren- gen. Ten opzichte van den Directeur der gemeente gas-, duinwater- en electriciteitsbedrijven, wiens jaarwedde rnomenteel f 5000.f5600.— bedraagt en waar- naast vrije woning, vuur en licht, water en telefoon wordt verstrekt, meenen wij Uwe aandacht te mogen vragen voor de op blz. 9, 35 en 52 van het jaarver- siag der bedrijven over 1928 voorkomende staatjes, waaruit blijkt in welk een sterke mate de bedrijven zich sedert 1920 hebben onfwikkeld. Bedroeg de gasaflevering in 1920 1.785.120 M3, in 1928 was deze 2.860.920 M3. De afgeleverde hoeveelheid watersteeg van 170.293 M3 in 1920 tot 270.741 M3 in 1928, lerwijl aan stroom werd afgeleverd resp. 418.695 K.W.U. en 1.025.099 K.W.U. Hoewel wij niet willen beweren dat alleen in deze meerdere aflevering een motief kan worden gezien voor verhooging van de jaarwedde van den Directeur, daaruit blijkt toch zeer zeker in welk een snel tempo de bedrijven zich heb- ben uitgebreid. Het behoeft geen betoog, dat deze snelle uitbreiding voor den Directeur op velerlei ge- bied bemoeiïngen heeft meegebracht Hoewel zeer zeker ook andere argumenten zouden kunnen worden aangevoerd welke pleiten voor verhooging der wedde, meenen wij reeds hierin aanleiding aanwezig te mo- gen achten U vocr te stellen de jaarwedde met ingang

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 13