76 28 November 1929. op f 2600.f 3200.met 6 eenjaarlijksche ver- hoogingen van f 100. Ten slotle is ons gebleken, dat de voor den Inspec- teur van politie geldende toelage voor kleeding en uitrusfing niet voldoende moet worden geacht, zoodat wij deze zouden willen verhoogen van f 125. f 175.— per jaar. Een ontwerp-besluit, waarin een en anuer is opge- nomen, bieden wij U hierbij ter vaststelling aan. Heemstede, 18 November 1929. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. van Doorn. De Secretaris, N. Vos. De Raad der Gemeente Heemstede Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethou- ders, dd. 18 November 1929; BESLUIT het raadsbesluit van 9 September 1920, no. 78 in- zake wijziging jaarwedderegelingen van de ambtenaren, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 22 December 1927, no. 138, met ingang van 1 Januari 1930 te wijzigen als volgt i. de salarisgrenzen van den Directeur der gemeente gas-, duinwater- en electticiteitsbedrijven te bepalen op f5500.f 6100 II. de salarisgrenzen van het Hoofd van den Dienst van Openbare Werken te bepalen op f 4400. f 5000.— III. de salarisgrenzen van den Controleur der gemeente financiën te bepalen op f 4400.-f 5000. IV. aan de ambtenaren genoemd onder I D de volgende categorie toe te voegen met de daarachter gestelde salarisgrenzen 4a. Qpzichter f 2600.f 3200. V. de toelage voor kleeding en uitrusting aan den Inspecteur van Politie te bepalen op f 175. per jaar. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 28 November 1929. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 15