77 28 November 1929. ?e WIIZIGINO VAN DE VERORDENINO OP DE VRIJWILLIGE BRANDWEER TE HEEMSTEDE. Aan den Raad. Bij Uw besluit van 22 Mei 1924, no. 45, werd vastgesteld de \'erordening op de Vrijwillige Brand- weer te Heemstede. ln deze verordening zijn tevens geregeld de jaarlijksche vergoedingen, welke aan de leden van het korps worden toegekend, terwijl bij raadsbesluit van 15 April 1926 eene regeling werd vastgesteld voor toe te kennen vergoeding aan de reserve chauffeurs. Het is ons echter gebleken, dat, in verband met de diensten, welke van de Kaderleden van het korps worden gevorderd, de toegekende vergoedingen on- voldoende moeten worden geacht, hetgeen ook geldt voor de reserve chauffeurs. Door het Kader der Brandweer is ons reeds verleden jaar medegedeeld, dat verhooging der vergoedingen aanbeveling zou verdienen. In verband met de wijze waarop door de leden van het kader deze functies worden opgevat en uit- geoefend, kcmt het cns alleszins billijk voor de jaar- lijksche vergoedingen te verhoogen en wel voor den opperbrandmeester met f 50.voor ieder der brand- meesters met f 60.en voor den Secretaris met f 25. terwijl wij de vergoeding van de reserve-chauffeurs voor elke week dat zij zich beschikbaar moeten hou- den, zouden willen verhoogen met f2.—De reserve- chauffeurs moeten zich behalve de avonduren in de week ook des Zondags en den Zaterdagsmiddags beschikbaar houden. Een vergoeding daarvoor van f 7.per week komt ons alleszins billijk voor. lndien U met het bovenstaande accoord kunt gaan verzoeken wij U, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit de in de Verordening op de Vrijwillige Brandweer noodige wijzigingen aan te brengen. Heemstede, 6 November 1929. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. van Doorn. De Secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 17