77 deïïd! S NÖSerV,92QB;UrgemeeS'er 28 November 1929. 2e WljZIGlNQ VAN DE VERORDENING OP DF VRIJWILLIGE BRANDWEER TE HEEMSTEDE. De Raad der gemeente Heemstede; BESLUIT: artikel 14, le lid der Verordening op de Vrii- willige Brandweer te Heemsfede, vastgesfeld bii raads besluit van 22 Mei 1924, no. 45 gewi ad bi raads beslu.t van 15 April 1926, no. 45, te Ivifz^en en e doen luiden als volgt J. Aan,.d,e leden van het korps worden de vol- gende jaarlijksehe vergoedingen toegekend aan den Opperbrandmeester f 50 aan de Brandmeesters ieder 100 aan den Seeretaris =q" aan de Spuitgasten ieder, iq' b. Aan de reserve-ehauffeurs wordt toe- gekend voor elke week, dat zij zich be- schikbaar moeten houden eene ver<roe- ding van 7 2o. te bepalen, dat de onder lo genoenîde wüzi- ging in werkmg treedt op 1 Januari 1930. Novernber t]gr2Jpenbare raadsvergadering van den 28 De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 18