28 November 1929. PLAATSVERVANûENDE HOOFDEN OPENBARE SCHOLEN. Aan den Raad. Bij Uwe besluiten van 27 October 1927, no. 108 en van 31 October 1929, no. 66, zijn voor de ver- schillende openbare scholen in de gemeente onder- wijzers aangewezen, welke in voorkomende gevallen als plaatsvervanger van het Hoofd kunnen optreden. Bij dezelfde besluiten zijn de beiooningen voor een plaatsvervangend Hoofd van eene Openbare Lagere School bepaald op f 33.33 per jaar en voor een plaats- vervangend Hoofd eener openbare school voor Uit- gebreid Lager Onderwijs op f 16.67 per jaar. Deze belooningen zijn in 1927 op deze bedragen vastgesteld, omdat tevoren één onderwijzer aangewe- zen was als plaatsvervanger van het Hoofd der Open- bare Scholen voor L.O. en U.LO., welke toen in hefzelfde gebouw aan den Voorweg waren gevestigd, op eene belooning van f50,— per jaar. Het komt ons echter bij nadere overweging van deze aangele- genheid voor, dat de geldende belooningen als te laag moeten worden geoordeeld. In dit verband ves- tigen wij er Uwe aandacht op, dat het niet alleen de vervangingen van korteren duur zijn, welke met ge noemde bedragen worden beloond, doch ook die bij afwezigheid of ontstentenis van het Hoofd voor lan- geren tijd, dus b.v. ook bij eene vacature. Het thans geldende Bezoldigingsbesluit Burgerli ke Rijksainbte- naren toch, kent sedert geruimen tijd niet meer de bepaling, dat een onderwijzer, welke de betrekking van Hoofd tijdelijk waarneemt, ook aanspraak op de hoofdenmarge heeft. Thans blijft zoo'n onderwijzer in het genot van de voor hem als onderwijzer geldende wedde, tenzij de gemeente voor de aanwijzing als plaatsvervangend Hocfd daarvoor afzonderlijk eene belooriing toekent. Het komt ons billijk voor de beloonirrg te bepalen op f 100.per jaar, zoowei voor het plaatsvervangend Hoofd van eene Lagere als van eene U.L.O. School zoodat wij U voorstellen de belooning met ingang van 1 Jannari a.s. aldus te bepaien.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1