78 28 November 1929. TOETREDING ALS LID DER CENTRALE VEREE- NIGING TER BEMARTIGING DER MAATSCHAPPE- LIJKE BELANGEN VAN ZENUW- EN ZIELSZIEKEN. De Raad der Gemeenfe Heemsfede Gezien het voorstel van Burgemeesfer en Wethou- ders, dd. 13 November 1929 BESLUIT Burgemeester en Wethouders te machfigen de gemeente met ingang van 1 Januari 1930 te doen toetreden als lid der Centrale Vereeniging ter Behar- tiging der Maatschappelijke Belangen van Zenuw- en Zielszieken, tegen eene jaarlijksche contributie van f 50. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 28 November 1929. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 20