79 28 November 1929. EXPLOITATIE ZWEMVIJVERS EN BADHUI3. Aan den Raad. Zooals Uwen Raad bekend is, werden wij bij Uw besluit van 1 Maart 1916 gemachtigd tot liet sluiten van een overeenkomst met een rechlspersoonlijkheid bezittende Vereenigirg, betretfende de exploitatie van de zwemvijvers Tengevolge hiervan sloten wij onder dagteekening van 11 Juli 1916 eene desbetreffende overeenkomst rnet de Vereeniging tot Exploitatie van eene Bad- en Zweminrichting, gevestigd te Heemstede, welke Ver- eeniging als rechtspersoon werd erkend bij Kon. Besluit van 26 April 1916, no. 24 Deze overeenkomst werd laatsteiijk tot wederop- zeggens vernieuwd onder dagteekening van 4 Juli 1922. Het wil ons voorkomen, dat thans de tijd is aan- gebroken om de overeenkomst met deze Vereeniging op te zeggen en de exploitatie van de Zwemvijvers in eigen beheer te nemen. Een door ons College te benoemen bestuur, waarin naast technisch ook admi- nistratief onderlegde personen zullen zitting nemen, zal alsdan de functies van het Bestuur der bovenbe- doelde Vereeniging kunnen overnemen. Het zal Uwen Raad duidelijk zijn, dat voor de be- noeming van leden van dit bestuur ook zeer zeker in aanmerking komen, degenen die thans het Besfuur der Vereeniging vormen. Wij meenen op deze manier beter verantwoord te zijn voor het beheer en de exploitafie van de zwem- vijvers, die thans toch reeds voor een groot gedeelte onder toezicht stonden van de gcmeente. Wanneer Uwe Raad deze zienswijze kan deelen, zouden wij het op prijs stellen, wanneer wij door U gemachtigd werden de door ons College onder dag- teekening van 4 Juli 1922 met het Besfuur der Ver- eeniging tot Exploitatie van eene Bad- en Zwemin- richting, gevestigd te Heemstede, gesloten overeenkomst op te zeggen en een Commissie te benoemen die zich

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 21