79 28 November 1929. naar de door Burgemeesler en Weihouders fe stellen regelen wenscht te belasten met de exploitalie, zoowel van de Zwemvijvers als van het Badhuis. In verband met het vorenstaande bieden wij U bij- gaand besluit ter vaststelling aan. Heemstede, 25 November 1929. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. van Doorn. De Secretaris, N. Vos. De Raad der gemeente Heemstede Oezien het voorstel van Burgemeesfer en Wefhou- ders, dd. 25 November 1929 BESLUIT: Burgemeester en Wethouders te machfigen a. de door dit College laatstelijk onder dagteeke- ning van 4 Juli 1922 op grond van het bepaalde sub 3 van het raadsbesluit van 1 Maart 1916 met de Ver- eeniging tot Exploitatie van eene Bad en Zwemin- richting, gevestigd fe Heemstede, gesloten overeenkomst betreffende de exploitatie van de zwemvijvers, op te zeggen b. een Commissie te benoemen, die zich naar de door hen te stellen regelen met de exploitatie van de zwemvijvers en het badhuis zal belasten. Oedaan ter openbare raadsvergadering van den 28 November 1929. De Secra<aris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 22