80 23 November 1Q29. WATERLEVERINQ DOOR HAARLEM. Aan den Raad. Wij iiebben de eer U mede (e deelen, dat gedu- rende den afgeloopen zomer meermalen gebleken is, dat de hoeveelheid duinwater weike onze gemeente côntractueel van de gemeente Amsterdam kan betrek- ken, niet voldoende is om in de bestaande behoefte te voorzien. Bij gehouden besprekingen is ons geble- ken, dat genoemde gemeente niet in staat is thans het contract zoodanig te wijzigen, dat het niaximum aanfal M3 belangrijk wordt verhoogd. Toen dit vaststond, is onzerzijds overleg gepleegd met het Waterleidingbedrijf der gemeenfe Haarlem en heeft deze gemeente zich bereid verklaard eene be- langrijke hoeveelheid goed duinwater ter beschikking van onze gemeente te stellen op die momenten, dat hieraan de grootste behoefte bestaat. Van een reeds voorloopig getroffen regeling behoefde echter dit jaar nog geen gebruik gemaakt te worden. De voornaamste voorwaarden waaronder de wafer- levering zou kunnen geschieden zijn, dat per etmaal niet meer dan 400 M3 en per uur niet meer dan 6'» M3 zal mogen worden afgenomen. De prijs zal 18 cent per M3 bedragen, evenveel dus als aan Amster- dam moet worden betaald, wanneer de contractueele hoeveelheid wordt overschreden. Worden de door Haarlem gestelde maxima overschreden, dan zal het meerdere naar 36 cent per M3 berekend worden. Waar deze prijs gesteld is fer voorkoming van een grooter verbruik en dus meer als eene boefebepaling moet worden beschouwd en het bovendien niet waarschijnlijk is dat de genoemde hoeveelheid zal worden overschreden, hebben wij daartegen geen bezwaar. Wij hebben over deze aangelegenheid het advies gevraagd van de Commissie voor de Bedrijven, welke ons tot aanvaarding van het aangeboden contract heeft geadviseerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 23