80 28 November 1929. In verband met het bovensfaande slellen wij U voor ons fe machtigen met het gemeentebestuur van Haar- lem fe dezer zake een confract af te sluiten als in concept bij de stukken voor U ten Raadhuize ter inzage ligt. Heemstede, 19 November 1929. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. van Doorn. De Secretaris, N. Vos. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethou- ders, dd. 19 November 1929; BESLUIT Burgemeesfer en Wethouders fe machfigen met het Gemeentebestuur van Haarlem eene overeenkomst aan te gaan inzake de levering van duinwater door Haar- lem aan Heemstede, met dien verstande, dat de prijs zal bedragen 18 cent per M3 en dat per efmaal en per uur niet meer u ater betrokken zal mogen worden dan respectievelijk 400 M3 en 60 M3, terwijl bij even- tueele overschrijding dezer gefallen voor het meerdere een prijs van 36 cent per M3 verschuldigd zal zijn, zullende deze overeenkomst verder worden aangegaan op den grondslag van de bepalingen opgenomen in de betrekkelijke concept-overeenkomst. Qedaan ter ope.nbare raadsvergadering van den 28 November 1929. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 24