82 28 November 1929. schaffing van een Magirusladderv/agen. Immers, bij eenig defect kunnen de herstellingen alhier geschieden, terwijl men bij aanschaffing van een Metzladderwagen op Duitschland is aangewezen, hetgeen het buiten gebruik stellen van den ladderwagen gedurende langen tijd tengevolge kan hebben. Bovendien achten wij het prijsverschil niet van dien aard dat gemeld bezwaar over het hoofd mag worden gezien. Op grond van het bovenstaande hebben wij de eer U, onder mededeeling dat de hierop betrekking hebbende stukken voor U ten Raadhuize ter inzage liggen, in overweging te geven door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit ons een crediet te verlee- nen voor de aanschaffing van een autoladderwagen. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, De Raad der Oemeente Heemstede Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethou- ders, dd. 25 November 1929 Burgemeester en Wethouders een crediet te verlee- nen groot f 6525.voor de aanschaffing van een Magirus-autoladderwagen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 28 November 1929. Heemstede, 25 November 1929. J. P. W. van Doorn. De Secretaris, N. Vos. BESLUIT De Sec>etaris De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 28