72 28 November 1929. VERHUUR WONINQ HOOFD 0. L SCHOOL VOORWEQ. De Raad der Gemeente Heemstede; Overwegende, dat gedurende de laatsfe jaren door het Hoofd der Openbare Lagere School aan den Voorweg voor het genot van vrije woning in het perceel, onmiddellijk grenzende aan die school, aan de gemeente is vergoed een bedrag van f 300.per jaar, berekend naar de huurwaarde volgens artikel 10 der wet op de Personeele Belasting 1896 Overwegende, dat een bedrag van f 300-per jaar voor huur van deze woning in verband met ligging en inrichting voldoende moet worden geacht Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethou- ders Gelet op de artt. 138 en 194e der Gemeenfewet BESLUIT Burgemeester en Wethouders te machiigen om te rekenen van 1 September 1S29 af onderhands te ver- huren aan het Hoofd der Openbare Lagere School aan den Voorweg de woning, gelegen onmiddeliijk naast deze school, kadastraal bekend gemeente Heemstede, Sectie C no. 2416 ged., plaatseüjk gemerkt Voorweg no. 26, tegen een huurprijs van f 300.per jaar en onder verder door hen te stellen voorwaar- den. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 28 November 1929. De Seaetaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 3