73 28 November 1929. KASOELDLEENINQ 1930. Aan den Raad. Wij geven U in overweging ons te machtigen voor het jaar 1930 kasgeldleeningen aan te gaan en wel tot een zoodanig bedrag dat op geen enkel tijdstip van het jaar een bedrag van twee millioen gulden zal worden overschreden. Een ontwerp-besluit bieden wij U hiervoor ter vaststelling aan. Met deze kasgeldleeningen zal kunnen worden voorzien in het noodige kasgeld voor de gemeente en hare bedrijven. Heemstede, 13 November 1929. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. van Doorn. De Secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 5