e î'r J°0rZie"'ng;n dG beh0efle van kas" i ,we' tot een zoodamg bedrag dat on aeen g drengeSr Tllen Zii" e" 28 November 1929. KASGELDLEENINO 1930. De Raad der gemeente Heemsfede; deGezien het voorslel van Burgemeesfer en Weth BESLUIT: Burgemeesfer en Wefhouders fe machfigen om fen laste der gemeenfe fegen den parikoers en feaen eene renfe, welke niet meer zal mogen bedragen dan' 1 sPcheeBank°Vfn d Promessen disconto der Nederland- sche Bank, in den loop van het jaar 1930 promessen dienst 1930SCfUrdbr,eVen geVe" te" bate van den mVlIOEN GULDEN1 S'T "'j1 bedtag van TWEt i wr:Lle; GULDEN zal worden overschreden zul- lende de gelden worden opgenomen, zooveel mogeliik gemen voor 1 Juîi 1931 geheel moeten zijn afgelosf. e" af.ossing zuilen worden gevonden uit de 2:*"1" gemeente, de adosshg zoo noodig uit de buitengewone inkomsfen. Von'06"133'6 raactsvergadcring van den 28 De Voorzitter, November 1929 De Secretaris, Oll-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 6