74 28 November 1929. VERORDENINQ OP DE SLUITING VAN BARBIERS- WINKELS EN KAPPERSSALONS. Aan den Raad. In Uwe Vergadering van 31 October 1929 werd om advies in onze handen gesteld een adres van binnen deze gemeente gevestigde kapperspatroons, houdende verzoek bij verordening te regelen het sluitingsuur voor barbierswinkels en kapperssalons. Nadien werden aan Uwen Raad nog een tweetal adressen gericht n.l. door het Bestuur van de Afdee- ling Haarlem van den Nederlandschen Kappersbond en door het Bestuur van de Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Bond van Kapperspersoneel, waarin adhaesie wordt betuigd aan voormeld verzoek. Zooals U bekend is, staat dit verzcek in verband met het op 1 Januari 1930 in werking treden van het „Werktijdenbes!uit voor winkels", volgens welk besluit personeel in barbiers- of kappersondernemingen niet langer dan 53 uren per week arbeid mag verrichten. Wij kunnen de meening van adressanten deelen, dat het voor het kappersbedrijf het minst schadeliik en het minst bezwaarlijk is, wanneer van overheids- wege een uniforme regeling wordt getroffen ten aan- zien van het sluiten van onder dit bedrijf ressortee- rende winkels en salons. Des te meer is dit het geval, waar herhaaldelijk gebleken is, dat hef sluiten van de zaken op bepaalde dagen of uren door onderlinge overeenkomst, steeds op een mislukking is uitgeloopen. Bovendien zal door een dusdanige regeling de contrôle op de naleving van dit nieuwe werktijden- besluit belangrijk worden vereenvoudigd. Op grond van het vorenstaande zouden wij Uwen Raad dan ook willen adviseeren op voormeld verzoek een gunstige beschikking te nemen en stellen U mits- dien voor, onder aanbieding der desbetreffende stuk- ken, bijgaande verordening wel fe willen vaststellen. Heemstede, 18 November 1929. Burgemeester en Wethouders van Heemsfede^ J. P. W. van Doorn. De Secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 7