74 28 November 1929. VERORDENING OP DE SLUITING VAN BARBIERS- WINKELS EN KAPPERSSALONS. De Raad der Gemeente Heemstede Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethou- ders, dd. 18 November 1929; BESLUIT vast te stellen de volgende verordening Verordening op de siuiting van barbierswinkels en kapperssalons. Artikel 1. Het is verboden een barbierswinkel of kapperssaion voor het publiek geopend te hebben 1 e. des Zondags 2e. voor 's morgens 7 uur en na 's avonds 10 uur: a. op Zaterdag b. op den dag, voorafgaande aan den Hemel- vaartsdag c. op den werkdag, voorafgaande aan den lsten Kerstdag 3e. voor 's morgens 7 uur en des namiddags 1 uur op Donderdag, uitgezonderd op de Donderdagen, die vallen in een week, waarin een erkende Christelijke feestdag voorkomt 4e. voor 's morgens 7 uur en na 's avonds 8 uur op alle andere dagen. Art. 2. Is op het uur, voor de slutiing voorgeschreven, nog publiek in een barbierswinkel of kapperssalon aanwe-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 9