84 12 December 1929. SPLITSINO le KLASSE U.L.O. SCHOOL. OVERPLAATSINO ONDERWIJZER. Aan den Raad. Op ons voorsfel van 19 Juli 1929, no. 48, werd in Uwe Vergadering van 25 juli 1929 besloten de Ver- ordening voor de Openbare Scholen aan te vullen met eene bepaling, waarin is vastgelegd het maximum aantal leerlingen dat per klasse tot de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs mag worden toegela- Ten behoeve van de le klasee dezer school is dit maximum bepaald op 30. Sedert den aanvang van den nieuwen cursus telt deze klasse echter een groo- ter aantal leerlingen. Momenteel bedraagt ditreeds34, zoodat het ten zeerste gewenscht is in hetbelangvan het onderwijs over te gaan tot splitsing van deze kiasse Er is echter hiervoor geen leslokaal aan deze school meer over, zoodat uitbreiding van de Bron- steeschool noodig is. Wij hebben ook reeds besloten U een voorstel te doen, daarvoor het benoodigde crediet te verleenen. De voorbereidingen hiervoor worden door ons gedaan. Intusschen _kan splitsing van genoemde klasse op de totstandkoming van deze uitbreiding moeilijk wachten en hebben wij overeen- komstig de toezegging gedaan in Uwe Vergadering van 3l October j.l. uitgezien naar eene geschikte op- lossing daarvoor. Het overbrengen naar een ander gebouw van een klasse der U.L.O. School levert groote bezwaren op, omdat deze klassen geen vaste leerkracht hebben, terwijl ook de overplaatsing van eene klasse der lagere school met groote moeilijk- heden en kosten gepaard zou gaan. Het komt ons nu voor dat een der thans bij de U.L.O. School in gebruik zijnde lokalen ten behoeve van de splitsing benut zou !<ui",nen worden, wanneer de 4e klasse der U.L O. School, welke 8 leerlingen telt, ondergebracht wordt in de op de verdieping ge- legen leermiddelenkamer. Er zullen daarin dan enkele kleine voorzieningen moeten worden getroffen, zooals het aanbrengen van deuren voor een open kast, aan- schaffing van een bord enz.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1