Raaü deGemeenîe Heemsîeds Openbare Vergadering 12 December 1929. 187 VAN DEN op DONDERDAG 12 DECEMBER 1929 des middags om 3 uur. Voorzifterde Heer Jlir. J. P. W. van Doorn, Bur- gemeester. Tegenwoordig zijn de HeerenJhr. A. van de Poll, en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, Mevrouvv R. C. A. de Voogt-de Vogel en de Heeren C. W. Breed, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S. Rijkes, C. L. Kwak, N. j. van der Linden en J. J. Schelvis, leden. Afwezig is Mevrouw H. Bigot-Kuss. Secretarisde heer N. Vos. AGENDA 1. Ingekomen stukken. 2. Voorstel tot splitsing van de !e klasse U.L.O. School en tot overplaafsing van een onderwijzer (84, 84a, 84b). 3. Voorstel tot uitbreiding van de Bronsteeschool met 2 leslokalen (8j). 4. Vervroegde aflossing geldleening (85). 5. Voorloopige vaststeliing gemeente rekening over 1928 met bijbehoorende bedrijfsrekeningen. 6. Behandeling begrootingen voor 1930. 7. Ontheffingen van Plaatselijke Inkomstenbelas- ting en schoolgeld. De Voorzitier opent de Vergadering op de gebrui- kelijke wijze. De heer De Boer wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1