45 10 Juli 1930 BESCHIKBAARSTELLING SCHOOLLOKALEN VOOR NIC. BEETSSCHOOL. Aan den Raad. Bij Uw besluit van 24 April 1930, no. 34, is inge- willigd het verzoek van het Bestuur der Vereeniging Bijzondere Protestantsche School te Heemstede, om beschikbaarslelling van de benoodigde gelden voor den verbouw en de uitbreiding van de Nicolaas Beetsscliool aan den Voorweg. Het Bestuur dier school heeft Uwen Raad bij schrij- ven van 24 Mei 1930 medegedeeld, dat het ti'dens de uitvoering der werkzaamheden niet mogelijk zal zijn alle klassen der school in het gebouw te laten. De omvang van de uit te voeren werkzaamheden is voorts van dien aard, dat het niet mogelijk is deze uitsluitend in de groote vacantie te laten verrichfen. Het Bestuur heeft dus gedurende den tijd van de verbouwtng en uitbreiding behoefte aan leslokalen en heeft verzocht een drietal leslokalen der openbare lagere scliool aan den Voorweg te mogen gebruiken. Het thans in gebruik zijnde lokaal van het gebouw voor Chr. Belangen aan den Voorweg zal dan ook ncg voorloopig als zoodanig in gebruik blijven. Er ziin aan genoemde openbare lagere school 2 leslokalen niet als zoodanig in gebruik. Eén daarvan doet tijdelijk dienst als lokaal voorden schooltandarts, doch er is geen bezwaar tegen dit tijdelijk als les- lokaal in gebruik te nemen. Verder wordt de cursus in Esperanto in een der lokalen van genoemde openbare school gehouden. Ten behoeve van dezen cursus zal door ons een ander lokaal aangewezen worden. Op die wijze kan het Bestuur der school kosteloos aan de noodige ruimte geholpen worden. Wij stellen U dan ook voor, het verzoek in te willigen door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit. Het ligt dan in ons voornemen, drie aan elkaar grenzende benedenlokalen beschikbaar te stellen, zoo-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1930 | | pagina 1