Haad der Gemeente Heemstede Openbare Vergadering 30 October 1930 231 VAN DEN op DONDERDAG 30 OCTOBER 1930 des avonds om 8 uur. Voorzitterde Heer Jhr. J. P. W. van Doorn.Bur- gemeester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de Poll en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, Mevr. R. C. A. de Voogt - de Vogel en de Heeren H. M. van Unen, J W van der Erf, W. M. de Boer, J Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S. Rijkes, C. L. Kwak, N J. van der Linden, J. J. Schelvis en C. A. M. Jonckbloedt, leden. Later wordt binnengeleid het nieuw benoemde lid de heer F. G. Zijm. Secretaris de heer N. Vos. AGENDA 1. Onderzoek geloofsbrief van der. heer F. G. Zijm. 2. Toelating nieuw benoemd raadslid. 3. Vaststelling van de notulen der vergadering van 25 September 1930. 4. Ingekomen stukken. 5. Benoeming vakonderwijzer O.L. Schoo! en O.U.L.O. School (83). 6. Benoeming leden Schoolcommissie (87). 7. Benoeming van een lid in de Commissie voor de bezwaarschriften tegen den aanslag in den Hoof- delijken Omslag. 8. Benoeming van een lid in de Commissie voor de Bedrijven. 9. Voorstel inzake de plantsoenen. (80). 10. Credietaanvrage voor bouw brug over de Craye- nestervaart (81). 11. Overdracht Julianalaan (82).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1930 | | pagina 1