97 18 December 1930 TERREINEN GRONDBEDRIJF. Aan den Raad. Wij liebben de eer U mede te deelen, dat de fer- reinen, gelegen ten Zuiden van de Zandvoortschelaan tusschen de spoorbaan en de Houtvaart, alsmede de terreinen Oostelijk van de spoorbaan, tusschen Zand- voortschelaan, Leidschevaartweg en Houtvaart, bij aankoop werden ingebracht in het Grondbedrijf. Van dit complex, bekend onder den naam „Houtvaart" zijn thans geen gronden meer beschikbaar voor ex- ploitatie, omdat alle terreinen, met uitzondering van het weiland, groot plm. 4600 M2, gelegen tusschen spoorbaan en Roemer Visscherplein, hetwelk is bestemd voor eventueele stichting van een station, zijn ver- kocht. Het is daarom gewenscht, dat weiland en de op bovenbedoelde terreinen aangelegde straten, pleinen en plantsoenen uit het Grondbedrijf te nemen. De overgang aan de gemeente van straten, pleinen en plantsoenen kan om niet geschieden, doch voor het weiland dient eene vergoeding te worden gegeven, welke wij zouden willen stellen op de vermoedelijke balanswaarde per 31 December 1930 of f 2500. Voorts deelen wij U mede, dat van het complex „Insulinde" voor exploitatie nog slechts beschikbaar is het perceel Sectie C no. 2410 groot 450 M2, gele- gen aan de Laan van Insulinde bij de Molenwerfslaan. De straten tot ,.lnsulinde" behoorende, alsmede het plantsoen aangelegd na afbraak van het perceel Laan van Insulinde 2, kunnen derhalve uit het bedrijf wor- den genomen. Ook de overgang aan de gemeente van deze straten kan om niet plaats hebben, doch voor overgang van het terrein thans aangelegd tot plantsoen achten wij het gewenscht te vergoeden f 1885. zijnde de baianswaarde van het complex „lnsulinde", verminderd met de geschatte waarde van het nog voor verkoop beschikbare perceel Sectie C no. 2410. Daar de Commissie voor het Grondbedrijf met een en ander volkomen accoord gaat, geven wij U in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1930 | | pagina 1