99 Artikel 3. Behoudens het bepaalde in art. 2 is voor het be- graven, waaronder het vrije gebruik van de aula is begrepen, verschuldigd: L In de grafsteden bedoeld bij art. 2 voor het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar en daarboven f 40.- Voor het stoffelijk overschot van een persoon van 1 jaar en beneden 12 Jaar 20,- Voor het stoffelijk overschot van een persoon beneden het jaar 10- II. In grafsteden op het algemeene vak persoon van 12 jaar en daarboven 7. III. Te bepalen, dat dit besluit in werking zal tre- den op den dag volgende op dien waarop de Ko- ninklijke goedkeuring bij Burgemeester en Wethou- ders bekend is geworden. a Lett. b /20.— io.— 18 December 1930 Voor het stoffelijk overschot van een Voor het stoffelijk overschot van een persoon van 1 jaar tot beneden 12 Jaar 3.50 Voor het stoffelijk overschot van een persoon beneden het jaar1.75 Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 18 December 1930. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1930 | | pagina 10