98 18 December 1930 AANVAARDING VAN GROND AAN DE ZUID- ZIJDE VAN DE ZANDVOORTSCHELAAN. Acn den Raad. Zooals Uwen Raad bekend is, werd door ons College reeds geruimen tijd de medewerking ingeroepen van de eigenaars der perceeîen, gelegen aan de Zuidzijde van de Zandvoortschelaan tusschen het Roemer Vis- scherplein en de Vondelkade, teneinde ter plaatse te geraken tot een betere indeeling van de Zandvoortsche- laan met dien verstande, dat door hen om niet aan de gemeente zou worden afgestaan de voor hunne percee- len gelegen grond, welke thans als trottoir in gebruik is. Tevens zou dan kunnen worden overgegaan tot verbelering van dat trottoir, hetgeen zeer urgent is en waarvoor ook in Uwe Vergadering reeds meermalen cnze aandacht werd gevraagd. De gevoerde onderhandelingen hebben er toe geleid, dat een 4-tal eigenaars hunne medewerking hebben verleend door zich bereid te verklaren den benoodig- den grond om niet aan de gemeente over te dragen. In afwachting, dat ook met de andere eigenaars overeenstemming zal worden bereikt, stellen wij. U voor, over te gaan tot aanvaarding van die strooken, waarover wij thans de beschikking kunnen krijgen en ons te machtigen op dezelfde voorwaarden tergele- genertijd over te gaan tot aanvaarding van de overige strooken grond. 'Onder mededeeling dat de Commissie voor Open- bare Werken zich met een en ander kan vereenigen, steî.len wij U, onder ovérlegging der desbetreffende slukken voor, bijgaand besluit vast te stellen. Heemstede, 10 December 1930. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. van Doorn. De Secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1930 | | pagina 3