98 18 December 1930 AANVAARDING VAN GROND AAN DE ZUID- ZIJDE VAN DE ZANDVOORTSCHELAAN. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethou- ders dd. 10 December 1930; Gelet op hat advies van de Commissie voor Open- bare Werken; B e s 1 u i t: Burgemeester en Wethouders te machtigen: I. om op den grondslag van de bepalingen en voor- waarden, genoemd in de betrekkelijke voorloopige akten en overeenkomstig de bij dit besluit behoorende teekening behoudens hoogere goedkeuring voor weg- verbetering om niet te aanvaarden: a, van den heer G. M, van Maas te Haarlem een strook grond, kadastraal bekend gemeente Heem- stede Sectie B nr. 5029 (ged.) op de hierboven bedoelde teekening bîauw gekleurd ter oppervlakte van pl. m, 75 M.2; b. van den heer P. A. Houtman te Heemstede een strook grond, kadastraal bekend gemeente Heem- stede Sectie B nr. 5033 (ged.) op de hierboven bedoelde teekening groen gekleurd ter oppervlakte van pl. m. 80 M,2; c. van ae Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Handelsvennootschap v./h. W. van Amerongen G. A, Zn., te Amsterdam een strook grond, kadastraal bekend gemeente Heemstede, Sectie B nr. 5654 (ged.) op de hierboven bedoelde teekening rood gekleurd ter oppervlakte van pl. m. 72 M.2; d, van den heer E. H. Brokmeier te Zandvoort een strook grond, kadastraal bekend gemeente Heem- stede, Sectie B no. 5035 (ged.), op de hierboven be- doelde kaart geel gekleurd ter oppervlakte van pl. m. 51 M.2;

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1930 | | pagina 5