98 18 December 1930. II. tot het tergelegenertijd om niet aanvaarden van de overige strooken grond gelegen aan de Zuidzijde van de Zandvoortschelaan tusschen het Roemer Vis- scherplein en de Vondelkade, benoodigd voor weg- verbetering; III. om in de kadastrale aanduiding van de over te dragen perceelen en in de redactie van de bepalingen en vGcrwaarden, waaronder deze overdracht geschiedt, zoodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen, als zij noodig zullen oordeelen of wel door Gedepu- teerde Staten wenschelijk worden geacht. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 18 December 1930, De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1930 | | pagina 6