99 18 December 1930 2e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING VAN RECHTEN WEGENS HET GEBRUIK DER ALGEMEENE BEGRAAFPLAATS VAN DE GEMEENTE HEEMSTEDE. Aan den Raad. In een van Uwe laatste vergaderingen werd de wen- schelijkheid betoogd om over te gaan tot herziening van de Verordening op de heffing van begraafrechten in deze gemeente, Naar aanleiding daarvan is een onderzoek ingesteld en gebleken dat de rechten, welke alhier worden geheven belangrijk lager zijn dan die, welke in aangrenzende gemeenten verschuldigd zijn. Wij meenen echter dat deze omstandigheid alleen geen voldoende reden geeft tot verhooging der rechten. T'och zijn wij van oordeel dat verhooging aanbeveling verdient, mits dan tevens gelegenheid wordt gegeven om voor elke begrafenis kosteloos van de aula gebruik te maken. Thans, nu voor de aula een afzonderlijk recht ver- schuldigd is, wordt daarvan slechts enkele malen per jaar gebruik gemaakt. Voor een groot deel zal dit moeten worden toegeschreven aan het heffen van het bhkomend recht, doch meermalen kwam het voor, dat de nabestaanden meenden dat bevoegdheid tot gebruik van de aula werd verkregen door het betalen van het gewone recht van begraven Vooral bij slecht weer gaf dit groot ongerief voor nabestaanden en belangstel- lenden. Wordt nu voor het gebruik van de aula geen afzon- derlijk recht meer geheven dan bestaat er alle aan- leiding om tot eene herziening van de rechten wegens het gebruik van de algemeene begraafplaats over te gaan, Wij stellen U daarom voor de verordening te wijzi- gen als in bijgevoegd ontwerp-beslúit is aangegeven. Tevens is van deze gelegenheid gebruikt gemaakt om de klasse-indeeling bij het begraven in het alge- meene vak te doen vervallen omdat in de praktijk is gebleken dat deze indeeling overbodig is.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1930 | | pagina 7