99 18 December 1930 Tenslotte deelen wij U mede, dat volgens de ge- meenterekening over 1929 de opbrengst van de rechten, verschuldigd voor het gebruik van de algemeene be- graafplaats, heeft bedragen rond 9550.—, terwijl ten laste van de begraafplaats kwam pl.m. f 6960.voor onderhoud, /5100,— voor rente en /3000.— voor af- lossing of totaal pl. m. /15060,—. De voorgestelde wijziging zal de opbrengst verhoogen met ongeveer 1900.per jaar, zoodat dan nog een saldo blijft bestaan van ongeveer /3000.3500 per jaar. Heemstede, 10 December 1930. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. van Doorn. De Secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1930 | | pagina 8