99 18 December 1930 2e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING VAN RECHTEN WEGENS HET GEBRUIK DER ALGEMEENE BEGRAAFPLAATS VAN DE GEMEENTE HEEMSTEDE. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethou- ders van 10 December 1930; B e s 1 u i t le. in te trekken het besluit van 5 Augustus 1926, no, 69, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 October 1926, no. 18; 2e, de artikelen 2 en 3 van de ,,Verordening op de hefling van rechten wegens het gebruik der algemeene begraafplaats van de gemeente Heem- stede", vastgesteld bij raadsbesluit van 22 f e- bruari 1923, no. 15, te wijzigen en le doeii iuiden als volgt: Artikel 2. 1. Voor het recht van begraven met uitsluiting van anderen in. eene grafstede bectemd tot begraven van het stoffelijk overschot van drie personen is ver- schuldigd: a. Voor onbepaalden tijd in eene grafstede van M. 2 X 1 f 110.- Voor elken halven M2. of een gedeelte daarvan meer27.50 b. Voor den tijd van tien jaren in eene grafstede van M. 2 X 1 25. 2, Bij verlenging van het sub b. bedoelde recht is voor elke verdere 10 jaren de helft verschuldigd van het .voor de eerste 10 jaren betaalde recht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1930 | | pagina 9