OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 6 Januari 1939. 1 van den op VRIJDAG 6 JANUARI 1939, des voormiddags om 10 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. A. van de Poll, Wet- houder. Tegenwoordig zijn de Heeren: Dr. E. A. M. Droog, Wethouder, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, C. A. M. Jonckbloedt, H. J. W. B. Disselkoen, H. A. Meeuwenoord, W. A. de Tello, A. P. Audretsch, E. J. van Lent, P. R. Krom- hout, Mr. C. von Meyenfeldt en H. J. Voors, leden. Secretaris: de Heer N. Vos. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. De Voorzitter zegt, dat de Burgemeester tot zijn leedwezen niet aanwezig kan zijn, daar hij sinds eenige dagen ongesteld is. Spreker betreurt het, dat dit juist de eerste vergadering in het nieuwe jaar het geval is en gelooft, dat hij de meening van den Raad vertolkt als hij den wensch uitspreekt, dat de Burge- meester spoedig hersteld zal zijn. Spreker zegt, dat nu niet van hem verwacht zal worden, dat hij een overzicht over het afgeloopen jaar geeft, hetgeen zeer zeker in de bedoeling van den Burgemeester zou hebben gelegen. Spreker wil hier aan het begin van dit jaar memoreeren, dat allen dankbaar zijn gestemd dat wij gespaard zijn gebleven voor de gevaren, die in September van het afgeloopen jaar hebben gedreigd. Spre- ker wil voor 1939 de beste wenschen uitspreken voor de raadsleden en hun gezinnen en hoopt dat dit jaar de gemeentezaken weer met opgewektheid en in een goede samenwerking zullen worden behandeld, hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot den bloei van Heemstede.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1