2 Februari 1939. VASTSTELLING RENTE VERSTREKT KAPITAAL GEMEENTE-BEDRIJVEN. De Raad der gemeente Heemstede: Overwegende, dat ingevolge het bepaalde bij arti- kel 9 der verordening regelende het beheer der ge- meentebedrijven, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 September 1932 n 54, moet worden bepaald, welke jaarlijksche rente moet worden betaald voor het aan de bedrijven verstrekt kapitaal, voor zoover ten be- hoeve van die kapitaalverstrekking nog geen geldlee- ning is aangegaan; BESLUIT te bepalen, dat door de gemeentebedrijven over het in 1938 verstrekte kapitaal, voor zoover daarvoor nog geen geldleening werd aangegaan, eene rente zal moeten worden betaald van 3V2%. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 2 Februari 1939. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1