OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 2 Februari 1939. 113 van den op DONDERDAG 2 FEBRUARI 1939. des avonds om 8 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. VAN DOORN, Burgemeester. Tegenwoordig zijn de HeerenJhr.A. van de Poll, Wethouder, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, C. A. M. Jonckbloedt, H. W. B. Disselkoen, H. A. Meeuwenoord, W. A. de Tello, A. P. Audretsch, E. J. van Lent, P. R. Krom- hout, Mr'. C. von Meyenfeldt en H. J. Voors, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruike- lijke wijze. De Voorzitter zegt, dat de heer Dr. Droog, Wet- houder, heeft kennis gegeven, dat hij wegens ziekte deze vergadering niet kan bijwonen. Spreker meen dat dit feit bij de raadsleden des te meer îndruk zal maken, als hij memoreert, dat dit één van de weimge raadsvergaderingen is, waarbij Dr. Droog afwezig îs. Spreker hoopt, dat Dr. Droog spoedig hersteld zal zijn om zijn werkzaamheden weer te kunnen hervatten. De heer Jonckbloedt wordt door het lot aange- wezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. De Voorzitter zegt, de eerste vergadering van het jaar tot zijn leedwezen niet te hebben kunnen bijwo- nen Spreker wil dan ook nu niet nalaten, den Raad alsnog de gebruikelijke gelukwenschen aan te bieden, die hij anders in de vergadenng van 6 Januari j.l. zou hebben uitgesproken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1