OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 2 Maart 1939. 121 van den op DONDERDAG 2 MAART 1939, des avonds om 8 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. VAN DOORN, Burgemeester. Tegenwoordig zijn de HeerenJhr. A. van de Poll en Dr E A M. Droog, Wethouders, H. M. van Unen, J W van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, C. A. M. Jonckbloedt, H. J. W. B. Disselkoen, H. A. Meeuwenoord, A. P. Audretsch, E. J. van Lent, P. R. Kromhout, Mr. C. von Meyenfeldt en H. J. Voors, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze en deelt mede, dat van den heer De Tello bericht is ingekomen, dat hij verhinderd is de verga- dering bij te wonen. De heer Kromhout wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 2 Februari 1939- 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Aanwijzing stemlokaal (28). 4. Benoeming leden Stembureaux (27). 5. Benoeming leden Hoofdstembureau (29). 6. Onderhandsche verpachting weiland nabij Molen- werfslaan en Heemsteedsch Kanaal (30).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1