ROOIEN BOOMEN LANQS HEERENWEG. AAN DEN RAAD. Wij hebben de eer U mede te deelen, dat de Rijks- waterstaat in den loop van dit jaar wil overgaan tot het vernieuwen van de asfaltbaan van den Heerenweg, vanaf de grens van Haarlem tot aan de Koediefslaan.' De Rijkswaterstaat zou dan tevens de zijbestrating willen verbeteren en de breedte daarvan, voor zooveel mogelijk, willen brengen op 5 M. Voor het tot stand brengen van deze verbetering is het noodzakelijk dat de langs genoemd gedeelte van den Heerenweg staande iepeboomen worden gerooid. Aangezien deze boomen overrijp zijn en er ver- scheidenen in slechten staat verkeeren, meenen wij dat, mede in het belang van het verkeer, verwijdering van de boomen dient plaats te hebben. Onder mededeeling dat de Commissie voor de Plantsoenen, blijkens haar voor U ten Raadhuize ter inzage liggend advies, eveneens van oordeel is dat bedoelde boomen dienen te worden gerooid, stellen wij U voor daartoe te besluiten door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit. Heemstede, 22 Maart 1939. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. VAN DOORN. De Secretaris, N. VOS. 30 Maart 1939.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 11