45 30 Maart 1939. zorg voor de huisvesting van den Psychiatrischen Uienst. De voor de financiering van den Psychiatrischen iJienst benoodigde gelden worden door de gemeente Haarlem zoo noodig bij voorschot betaald. Art. 12. De gemeente Haarlem brengt voor de bij voorschot betaalde gelden voor den Psychiatrischen Dienst qeen rente in rekening. De gemeente Haarlem vergoedt geen rente voor de gelden, welke zij uit hoofde van deze regeling onder haar beheer heeft. Art. 13. Burgemeester en Wethouders van de gemeente, waar ambtenaren van den Psychiatrischen Dienst op nader in de instructie te regelen tijdstippen zitting houden, stelien daarvoor een behoorlijk ingericht, zoo npodiq verlicht en verwarmd lokaal ter beschikking. Art. 14. De kosten van beschikbaarstelling van lokalen als bedoeld in de artt. 11 en 13 worden door de betreffende gemeenten elk voor zich gedragen. Art. 15. De jaarlijksche kosten van den Psychiatrischen Dienst worden bestreden uit: a. bijdrage van de tot deze regeling toegetreden gemeenten; b. subsidies van derden. Art. 16. De bijdragen bedoeld in art. 15a worden berekend naar het aantal inwoners in elke gemeente op 31 De- cember van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor zij strekken en bedragen: voor de gemeente: Haarlem Velsen Haarlemmermeer Beverwijk Heemstede Nieuwer-Amstel 5 ct. per inwoner 4 4 4 4 4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 17