45 30 Maart 1939. Bloemendaal 4 ct. per Aalsmeer Zandvoort 2M - Heemskerk Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2H Bennebroek Art. 17. Indien voor eenig dienstjaar een of meer subsidies als bedoeld in artikel 15b ten behoeve van den Psychia- trischen Dienst ter beschikkking worden gesteld tot een gezamenlijk bedrag van meer dan f 500.wordt dit bedrag in mindering gebracht van de door de ge- meenten te betalen bijdragen naar verhouding van hare bijdragen in de kosten. Art. 18. Indien, behoudens het bepaalde in artikel 17 de bij- dragen van de gemeenten en eventueel subsidies het bedrag der kosten overtreffen of indien de uitgaven meer hebben bedragen dan de inkomsten, wordt het saldo overgebracht naar het volgend dienstjaar. De verrekening van het saldo geschiedt voor de eerste maal na verloop van den in art. 21 bepaalden geldigheidsduur en vervolgens na elke vijfjarige periode, naar verhou- ding van het totaal der over dat tijdvak door de ge- meenten betaalde bijdragen. Art. 19. Jaarlijks, terstond na de voorloopige vaststelling van de gemeente-rekening van Haarlem, zenden Burgemees- ter en Wethouders van Haarlem aan de tot deze rege- ling toegetreden gemeenten een rekening van inkomsten en uitgaven en een verslag van den Psychiatrischea Dienst over het afgeloopen jaar. Artikel 20. De betaling van de door de gemeenten aan de ge- meente Haarlem verschuldigde bijdrage geschiedt binnen een maand nadat de gemeente Haarlem na het verschijnen van het Provinciaal Blad, vermeldende het aantal inwoners, aan de toegetreden gemeenten opgaaf van het verschuldigde bedrag heeft gezonden. 4 4 2^

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 18