39 30 Maart 1939. VOORSCHOT VERGOEDING BIJZONDERE SCHOLEN 1939. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien de verzoeken van de besturen der hierna te noemen bijzondere scholen om voorschot op de ex- pioitat.evergoeding over 1939, als bedoeld in artikel 103, zesde lid, der Lager-Onderwijswet 1920; KK?Ve^We^ende' dat het bedrag- bedoeld i'n artikel bobis der Lager-Onderwijswet 1920 bij de vaststelling der begrooting voor 1939 is vastgesteld op f 14 57 voor het L. 0. en op f 23.12 voor het U. L. 0. Overwegende, dat de bijzondere schoien over 1938 een gemiddeld aantai leerlingen hebben gehad als hierna achter iedere school is vermeld; BESLUIT: de voorschotten hierboven bedoeld voor het iaar 1939 te bepalen als volgt: I. Voor de Vereeniging Bijzondere Protestantsche School te Heemstede; a. Nic. Beetsschool L.O. 219 X f 14 57 f sian«q b. Bosch en Hovenschool L.O. 212 X f 14^57 f 3.088^84 c. Bosch en Hovenschool U.L.O. 104 X f 23.12 II. Voor het R.K. Kerkbestuur van 0 L Vrouwe Hemelvaart: St. Aloysiusschool L.O. 198 x f 14.57 III. Voor het R.K. Kerkbestuur van den H. Bavo: a. b. c. d. e. f. St. Jozefschool L.O. St. Antoniusschool L.O. St. Augustinusschool L.O. Jacobaschool L.O. St. Antoniusschool U.L.O. St. Henricusschool U.L.O. 1502/3 X f 14.57 f 2.195.26 2242/3 X f 14.57 f 3.273.44 207 X f 14.57 f 3.015.99 138 X f 14.57 f 2.010.66 f 10.495.35 58 X f 23.12 f 1.340.96 1902/3 X f 23.12 f 4.408.29 f 5.749.25 Totaal f 27.813.61 nteL°penbare raadsvergaciering van den 30 Maart 1939. De Secre, De Voorzitter, 6.279.6T 2.404.48 f 2.884.86

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1