46 30 Maart 1939. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BETREFFENDE STREEKPLAN KENNEMERLAND-ZUID. Bij Gedeputeerde Staten dezer provincie bestaat reeds eenigen tijd het voornemen om te komen tot de vaststelling van een streekplan voor Kennemerland- zuid, waarin behalve onze gemeente ook Haarlem, Velsen, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Bennebroek zullen zijn opgenomen. Over een en ander zijn ter provinciale griffie reeds besprekingen gevoerd. Wij zijn van oordeel dat ook onze gemeente hare medewerking aan het tot stand komen van een ge- meenschappelijke regeling voor het behartigen van gemeld doel dient te verleenen en daarom stellen wij U voor daartoe in beginsel te besluiten door vast- stelling van bijgevoegd ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. VAN DOORN. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wet- houders Burgemeester en Wethouders te machtigen hunne medewerking te verleenen voor het voorbereiden van maatregelen welke kunnen leiden tot het tot stand komen van een streekplan voor Kennemerland-zuid, waarin Heemstede zal zijn opgenomen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 30 Maart 1939. De Voorzitter, AAN DEN RAAD. Heemstede, 22 Maart 1939. De Secretaris, N. VOS. BESLUIT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 21