zzz.e" op12'58 voor 1101 'Sï VASTSTELLING UITGEGEVEN BEDRAG PER LEERLING AAN BELOONING VAKONDERWIJZERS OVER 1938. De Raad der gemeente Heemstede; overwegende, dat in artikel 101 bis, eerste lid der Lager-Onderwijswet 1920 is bepaald, dat indiên de gemeente ten behoeve van een of meer opénbare scholen vakonderwijzers heeft aangesteld, jaarlijks vöör rf worden vastgesteld hoe groot het ge- middeld bedrag is geweest, dat in heî afgeloopen kalenderjaar per leerling aan de openbare scholen in deze gemeente aan belooning van vakonderwijzers is u.tgegeven terwijl volgens het vijfde lid van génoemd a.tikel de beloomng wordt berekend met inbegrip van de met op de vakonderwijzers verhaalbare pensioens- rijdragen en voor de berekening van het gemiddeld leerl.ngen de wijze van tellen wordt gevolgd aangegeven in artikel 28, zesde en zevende lid, der wetj dat het totaal bedrag der belooningen van vakonder- wijzers voor het gewoon lager onderwijs, met inbégrip der met-verhaalbare pensioensbijdragen, over 1938 gS 710 agen "2'75' h6t gemiddeld aantal leerlin- dat bedoeld totaal bedrag voor het uitgebreid lager onderwys heeft bedragen f 2478.10, het gemiddeld aantal leerlingen 197; 8 u BESLUIT: weVni9a9OkhL101M\efSte Hd' der Lager"Onderwijs- nnpnhV bedoeld bedrag, zijnde de kosten van het openbaar vakonderwijs over het jaar 1938, vast te s ellen per leerling op f 1.40 voor het gewoon lager 30GMaaH 1939°Penbare raadsvergadering van den De Voorzitter, 30 Maart 1939.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 3