41 30 Maart 1939. VOORSCHOT VERGOEDING VAKONDERWIJS 1939. De Raad der gemeente Heemstede Gezien de aanvragen van de besturen der hierna te noemen bijzondere schoien om voorschot op de ver- ?oS"S voorvakonderwijs, overeenkomstig artikel voor h'etVaTlMg; LagCr"°l,derwiiswet 1920, hel per leerling, bedoeld in artikel 101 bis, eerste lid, van gemelde wet zijnde wpm h" Va" h6t °Penbaar vakonderwijs over 1938 scholend"örni93Vo0r rg0e,di"g aan de hijzondere wnnn L f 'S bePaald °P f 1-40 voor het ge- woon lager onderw.js en op f 12 58 voor het uitge- breid iager onderwijs; Ovtrwugende, dat de bijzondere scholen over 1938 een gemiddeld aantal leerlingen hebben gehad aï hierna achter iedere school is vermeld; BESLUIT bVp°a?eC„h ai's "vot,|gtrbOVen bed°e'd V°°r hel iaar 1939 SchoouêrHeemsweeen'ging Prolesla"'=9l« Nic. Beetsschool L.O. 219 v f 40 f «n Bosch en Hovenschool L.O. 212 X f K40 - f 296 80 Bosch en Hovenschool U.L.O. 104 X f 12.58 II. Voor het R.K. Kerkbestuur van O.L. Vrouwe Hemelvaart- St. Aloysiusschool L.O. i98 X f 1.40 H 1IhavoVoor het R K- Kerkbestuur van den 1502/3 x f 1.40 f 210.94 2242/3 X f 1.40 f 314.54 207 X f 1.40 f 289.80 138 X f 1.40 f 193.20 a. b. c. St. Jozefschool L.O. St. Antoniusschool L.O. St. Augustinusschool L.O Jacobaschool L.O. e- St. Antoniusschool U.L.O. /- St. Henricusschooi U.L.O. a. c. d. 30QMaaH 1939°Penbare raadsve'«ade'™8 'an den De Secretaris, 603.40 1.308.32 58 X f 12.58 7 729.64 1902/3 X f 12.58 f 2.398.63 Totaal 1.008.48 f 3.128.27 f 6.325.67 De Voorzitter b. 277.20

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 5